GDPR

Politika ochrany osobných údajov v Advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

I. Úvodné ustanovenia

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 57530/B (ďalej len „Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA“) si kladie za cieľ dôsledne chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva. V záujme dosiahnutia konzistentnej a vysokej úrovne ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA postupuje pri poskytovaní právnych služieb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Okrem Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sa na advokátov pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb vzťahuje aj špecifická právna regulácia vyplývajúca predovšetkým zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“), ako aj zo stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory.

Slovenská advokátska komora vypracovala v súlade s článkom 40 Nariadenia GDPR Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi (ďalej len „Kódex správania“), ktorý sa vzťahuje na všetkých advokátov zapísaných do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Kódex správania prispieva k správnemu uplatňovaniu Nariadenia GDPR, pričom berie do úvahy osobitné črty výkonu advokácie.
Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA dodržiava Kódex správania.

Cieľom Kódexu správania je podporiť vzťah dôvery medzi advokátmi a ich klientmi, ako aj zvýšiť transparentnosť advokátov v oblasti spracúvania osobných údajov o klientoch a iných fyzických osobách. Kódex správania je v zmysle článku 24 ods. 3 Nariadenia GDPR dôležitým prvkom na preukázanie splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia GDPR. S Kódexom správania sa môžete oboznámiť na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk/gdpr.

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov Advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, vydáva Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Privacy Policy“). Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA transparentne zverejní Privacy Policy na svojej webovej stránke tak, aby k nej mali dotknuté osoby jednoduchý a permanentný prístup.

V záujme jednoduchšej orientácie v Privacy Policy predkladáme dotknutým osobám nasledovný štruktúrovaný prehľad tohto dokumentu:

I. Úvodné ustanovenia
II. Bezpečnosť spracúvania
III. Zásady spracúvania
IV. Účely spracúvania a právne základy spracúvania
V. Spracúvané osobné údaje
VI. Doba uchovávania osobných údajov
VII. Používanie Cookies
VIII. Práva dotknutých osôb
IX. Záverečné ustanovenia

II. Bezpečnosť spracúvania

V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Nariadenia GDPR a ostatnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

Záujem o ochranu osobných údajov dotknutých osôb dokazuje aj získanie viacerých certifikátov na základe splnenia prísnych bezpečnostných požiadaviek. S poukazom na dané si dovoľujeme zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré od dotknutej osoby získame, sú spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením GDPR a ostatnou legislatívou o ochrane osobných údajov neustále monitorujeme. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 /2/ 3220 2111, e-mailom: na e-mailovej adrese: akss@akss.sk, alebo poštou na adrese nášho sídla.

III. Zásady spracúvania

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;
 4. správne a podľa potreby aktualizované;
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA získava spracúvané osobné údaje od dotknutej osoby alebo od iného subjektu. V prípade, ak Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezískala osobné údaje od dotknutej osoby, nemá povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA má pri spracúvaní osobných údajov klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie postavenie prevádzkovateľa. Zastupujúci advokáti vystupujú ako osoby konajúce na základe poverenia Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, v dôsledku čoho majú prístup k osobným údajom dotknutých osôb. Osobné údaje dotknutých osôb môžu spracúvať len na základe pokynov Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA v súvislosti s poskytovaním právnych služieb spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Legislatívy o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a obsahuje náležitosti v zmysle Nariadenia GDPR.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií aj bez súhlasu dotknutej osoby.

V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. V prípade neexistencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti sa Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA zaväzuje uskutočniť prenos osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v prípade existencie primeraných záruk podľa článku 46 a 47 Nariadenia GDPR, alebo v prípade existencie výnimiek pre osobitné situácie podľa článku 49 Nariadenia GDPR. O existencii primeraných záruk, resp. existencii výnimiek pre osobitné situácie sa Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

IV. Účely spracúvania osobných údajov v Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA a právne základy spracúvania

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre dosiahnutie nižšie uvedených účelov a na základe nižšie uvedených právnych základov:

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie právnych služieb. Poskytovanie právnych služieb zahŕňa najmä:

 • prípravu ponuky právnych služieb na žiadosť klienta vrátane účasti vo výberových konaniach klientov
 • posúdenie klienta z pohľadu potenciálneho konfliktu záujmov
 • uzatvorenie zmluvného vzťahu s klientom vrátane predzmluvných vzťahov
 • overovanie totožnosti klienta
 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • obhajobu v trestnom konaní
 • poskytovanie právnych rád
 • spisovanie listín o právnych úkonoch
 • spracúvanie právnych rozborov
 • správu majetku klientov
 • ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoc
 • komunikáciu s klientmi a inými fyzickými osobami týkajúcu sa výkonu povolania alebo zmluvného vzťahu s klientom
 • vyhľadávanie dôkazov v prospech klienta
 • právne poradenstvo v rámci výkonu funkcie zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR
 • zisťovanie totožnosti klientov prostredníctvom svedkov, vyjadrení obce alebo listinných dôkazov.

Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA ako prevádzkovateľa, ktorá vyplýva predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon o advokácii
 • zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
 • Advokátsky poriadok a ostatné stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „stavovské predpisy SAK“).

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže poskytovať právne služby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Slovenská advokátska komora (ďalej len „SAK“), účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je aj poskytovanie iných ako právnych služieb a to najmä:

 • výkon funkcie oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
 • autorizácia zmlúv vrátane vyhľadávania informácií o osobách, ktorým by uzavretím zmluvy mohla vzniknúť škoda
 • vykonávanie konverzie a zaručenej konverzie
 • prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním výlučne základných služieb zabezpečujúcich bežnú prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA ako prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a ostatné súvisiace právne predpisy.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže s dotknutou osobou uzavrieť zmluvu, resp. dohodu (napr. dohodu o výkone funkcie oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora a pod.) a nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Slovenská advokátska komora (ďalej len „SAK“), účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK zahŕňa spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné predovšetkým pre nasledovné činnosti:

 • plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
 • vnútorné administratívne činnosti súvisiace alebo podporujúce poskytovanie právnych a iných služieb
 • evidencia času, úkonov a poskytnutého poradenstva klientovi
 • správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom a advokátom
 • vedenie spisovej agendy advokáta
 • oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing).

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinnosti Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA ako prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon o advokácii
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Advokátsky poriadok a ostatné stavovské predpisy SAK
 • Nariadenie GDPR

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Slovenská advokátska komora (ďalej len „SAK“), účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany informačných systémov Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA vrátane zabezpečenia bezpečnosti spracúvaných dát.
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, ktorým sleduje bezpečnosť a ochranu svojich informačných systémov a bezpečnosť spracúvaných dát, ako aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä z nasledovných právnych prepisov:

 • Zákon o advokácii
 • Nariadenie GDPR

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je kontrolovaný pohyb osôb priestoroch Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, v rámci ktorého dochádza aj k vydávaniu a evidencii povolení na opakovaný, ako aj jednorazový vstup osôb do priestorov Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, ktorým sleduje kontrolovaný pohyb osôb vo svojich priestoroch, bezpečnosť a ochranu svojich zamestnancov a ochranu svojho majetku.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude umožnený kontrolovaný vstup do priestorov Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je prezentácia výkonu povolania a reklama Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA a to najmä:

 • informovanie o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy
 • zasielanie newslettrov, právnych noviniek, pozvánok na odborné prednášky a semináre, sviatočných pozdravov
 • marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov
 • zverejňovanie informácií o poskytnutom právnom poradenstve vrátane referencií klientov
 • poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach, rebríčkoch alebo zoznamoch odporúčaných kancelárií.

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby, ako aj oprávnené záujmy Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA ako prevádzkovateľa. Ak je právnym základom spracúvania slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, klienti Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, ako aj iní zmluvní partneri Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť zverejňované na intranete Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, na nástenkách v priestoroch Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, ako aj v publikáciách, na sociálnych sieťach a na webovom sídle Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA rešpektuje zásadu minimalizácie a dbá na to, aby zverejnenie osobných údajov dotknutých osôb nenarušilo vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných dvojstranných právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov a ich evidencia, ako aj plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným vzťahom, ktoré pozostáva najmä z nasledovných činností: zabezpečovanie vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, výplata miezd a odvodov, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti zamestnancov, evidencia a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, vystavovanie identifikačných preukazov zamestnancom, evidencia vydaných poverení a splnomocnení zamestnancov, evidencia vzdelávania, evidencia škôd spôsobených zamestnancami, zabezpečovanie stravovania zamestnancov, zabezpečovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov (napr. zabezpečenie vyúčtovania, ubytovania, poistenia, leteniek, víz), poskytovanie zamestnaneckých benefitov, vykonávanie zrážok zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa osobitných predpisov, plnenie povinností voči orgánom verejnej moci, ako aj plnenie iných povinností Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom.

Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a plnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA vyplývajúcich z osobitných predpisov, ktoré ustanovujú povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi:

 • Zákonník práce
 • Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok a ostatné stavovské predpisy SAK
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy, ktorá s ňou súvisí, a nemôže dôjsť k vzniku pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA v určitých prípadoch (napríklad za účelom zabezpečovania zahraničných pracovných ciest zamestnancov) zamýšľa preniesť v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje zamestnancov do Tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie, pričom tento prenos sa vykonáva len v súvislosti s výkonom práce zamestnancov pre Advokátsku kanceláriu SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy, ako aj orgány štátnej správy a verejnej moci oprávnené na výkon kontroly a dozoru (napr. Inšpektorát práce), subjekt zabezpečujúci štatistiku, banky, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekty zabezpečujúce pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce poštové služby, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia stravovacích služieb, klienti Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, je Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA oprávnená poskytovať, alebo zverejniť, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných, alebo funkčných povinností zamestnanca ako dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, vrátane evidencie školení, pracovných úrazov a lekárskych prehliadok, ako aj poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, resp. inej súvisiacej legislatívy, ktorá upravuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány štátnej správy a verejnej moci oprávnené na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt zabezpečujúci štatistiku, strážna služba, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, exekútori, súd, orgány činné v trestnom konaní.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu, a to bez toho, aby reagovali na konkrétne výberové konanie, resp. zverejnený inzerát propagujúci voľné pracovné miesta. Prijaté životopisy, motivačné listy, žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA uchováva vo vytvorenej databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu súhlasu udeleného dotknutou osobou a v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta vybraných uchádzačov z predmetnej databázy kontaktuje. Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu ponúkanú Advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, nakoľko je to nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v opačnom prípade je znemožnená účasť dotknutej osoby na výberovom konaní. V prípade, ak dotknutá osoba prejavila záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu, avšak nedošlo ku vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dotknutá osoba následne nevyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jej ďalšie evidovanie v databáze uchádzačov o zamestnanie v Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, jej osobné údaje budú zlikvidované.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie orgánov Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, ktorými sú konatelia a prokuristi Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy.
Právnym základom spracúvania ďalších osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonnej povinnosti Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, a to napríklad údajov o dosiahnutom vzdelaní a pracovných skúsenostiach dotknutej osoby, je oprávnený záujem Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje transparentnú propagáciu Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, pričom príslušné osobné údaje môžu byť umiestnené na intranete, na webovom sídle Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, na sociálnych sieťach, ako aj v propagačných materiáloch a publikáciách.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy, resp. nedôjde k vymenovanie dotknutej osoby do funkcie.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: Obchodný register SR, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, v nevyhnutnom rozsahu aj zmluvní partneri.
Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Osobné údaje členov orgánov Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA v rozsahu titul, meno, priezvisko, funkcia a údaje o dosiahnutom vzdelaní a pracovných skúsenostiach môžu byť zverejnené na intranete, na webovom sídle Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, na sociálnych sieťach, ako aj v propagačných materiáloch a publikáciách.

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva, ako aj výkon práv a plnenie daňového subjektu.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA ako prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“)
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov a iná súvisiaca legislatíva.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo Zákona o účtovníctve a ostatných relevantných právnych predpisov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, orgány Finančnej správy SR, audítori, banky, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje prvotnú a generálnu evidenciu pošty za účelom vedenia jej prehľadného zoznamu za predpokladu dodržania zásady minimalizácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k plnohodnotnej poštovej komunikácii a jej evidencii.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí dotknutých osôb adresovaných Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 12 až 22 Nariadenia GDPR a článku 33 a 34 Nariadenia GDPR.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z Nariadenia GDPR a žiadosť dotknutej osoby vybaviť.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Úrad na ochranu osobných údajov a iné dozorné orgány, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie svojich právnych nárokov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a daňoví poradcovia, exekútori, správcovia, znalci, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je riadne vedenie a správa registratúry, ako aj realizácia vedeckého a historického výskumu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článok 89 Nariadenia GDPR a súvisiaca legislatíva.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Ministerstvo vnútra SR a ostatné orgány štátnej správy na úseku archívov a registratúr, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie štatistík o určitých osobných údajoch dotknutých osôb.

Právnym základom spracúvania je článok 89 Nariadenia GDPR. Osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované príjemcom.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie dopytov, otázok a komentárov dotknutých osôb adresovaných Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie nebude zo strany Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA žiadnym spôsobom postihované.

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované príjemcom.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

V. Spracúvané osobné údaje

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým za účelom poskytovania právnych služieb, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov ako aj oprávnených záujmov svojich klientov. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA poskytnuté od dotknutej osoby, ako aj od inej ako dotknutej osoby.

Osobné údaje Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA získava najčastejšie priamo od svojich klientov ako dotknutých osôb. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA poskytnúť kvalitné právne poradenstvo riadne a včas alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch môže Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Osobné údaje Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA získava tiež od iných ako dotknutých osôb, z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA môže osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vôli dotknutej osoby na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

VI. Doba uchovávania osobných údajov

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA. Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch a dokumentoch Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA. Dotknutá osoba môže Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané.

Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

VII. Používanie Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zabezpečenia správneho zobrazenia obsahu a fungovania stránky a pre potreby analytického nástroja Google Analytics. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

VIII. Práva dotknutých osôb

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA považuje za dôležité, aby mala každá dotknutá osoba kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby boli osobné údaje spracúvané zákonne. Je v záujme Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:

 • elektronicky na e-mailovú adresu: akss@akss.sk,
 • poštou zaslaním písomného dopytu adresovaného na adresu Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA: Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., sídlo: Šoltésovej 14, Bratislava 811 08
 • telefonicky na telefónnom čísle: +421 /2/ 3220 2111, ako aj
 • osobne v sídle Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA so žiadosťou o stretnutie s Koordinátorom ochrany osobných údajov.

Dávame Vám do pozornosti, že v prípade pochybností Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA o totožnosti dotknutej osoby, je Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA oprávnená požadovať poskytnutie dodatočných informácií na overenie totožnosti dotknutej osoby a to aj formou osobného overenia totožnosti v priestoroch advokátskej kancelárie.

Dotknutá osoba má v súlade s Legislatívou o ochrane osobných údajov a Zákonom o advokácii právo požadovať od Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba má právo získať od Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako napríklad: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Je v záujme Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje, a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA sa v dobrej viere spolieha na to, že osobné údaje poskytnuté klientmi sú pravdivé, aktuálne, úplné a správne, a to až do momentu oznámenia zmeny zo strany klienta.

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR a zároveň nie je daný dôvod odmietnutia žiadosti. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzeniu dôjde napríklad ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA overiť správnosť osobných údajov), alebo ak je spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA spracúva osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Za príslušným účelom spracúvania osobných údajov vyžaduje Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA informuje o každom takomto predĺžení lehoty dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú bezplatne.

IX. Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA je oprávnená zmeniť túto Politiku ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA prípadnou zmenou tejto Politiky ochrany osobných údajov neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR a ostatnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zmenu tejto Politiky ochrany osobných údajov Vám oznámime zverejnením jej novej verzie na našej webovej stránke.

V Bratislave, dňa 25. 5. 2018

© 2018 – SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., ALL RIGHTS RESERVED, | web: Aeternus Pictures